Přípravné kurzy pro rok 2023/24 více
MENU více

Školní dokumenty a jejich vedení

Publikováno: 2. 10. 2012

Třídní knihy

 • Za zápisy v třídní knize odpovídají vyučující a třídní profesor
 • Třídní profesor:
  1. Na začátku roku u každého studenta vyznačí v poznámce na straně, kde je seznam studentů, skupiny jazyků a výchov (A1, N2, Ev, Eh, volitelné předměty apod.)
  2. Na začátku roku předepíše zkratky předmětů v kolonce „předmětu vyučuje“ (podle pořadí předmětů na vysvědčení)
  3. Do pátku předepíše zkratky předmětů podle rozvrhu pouze na následující týden, vyznačí všechny dělené hodiny (A1/A1, Iv/Iv, Fy/Ch apod.). Hodiny se zapisují bez vynechání řádku, pokud je v rozvrhu polední přestávka. Pravidelná 0. hodina se píše do kolonky 1. hodina a pak se pokračuje. Mimořádná 0. hodina se píše jako poslední (např. laboratorní práce na nižším gymnáziu).
  4. Nejdéle do středy vyhodnotí minulý týden. Zkontroluje, zda jsou zapsána témata všech vyučovacích hodin, podpis vyučujícího, sečte zameškané hodiny u každého studenta a všech studentů v týdnu. Tento součet zapíše na konec stránky. Pokud má omluvenky od všech studentů, kteří chyběli, a všechny hodiny jsou zapsané, podepíše stránku. Tím ručí za úplnost zápisů. Zameškané hodiny zapíše do počítače do programu Bakaláři – modul Třídní kniha. Na konci pololetí vytiskne přehled absence a nalepí jej do třídní knihy.
  5. V termínu určeném ředitelstvím školy uzavře absenci za příslušné pololetí.
  6. Týdny, ve kterých jsou prázdniny a kurzy, se s příslušným číslem týdne zapíší stejně jako týdny výukové.
  7. Žáci, kteří reprezentují školu nebo se účastní zájezdů pořádaných školou, jsou uvedeni v třídní knize, ale zameškané hodiny se jim nezapočítávají do celkového počtu zameškaných hodin (formálně označit závorkou). Stejná pravidla platí i pro žáky, kteří mají povolen ISP.
 • Vyučující:
  1. Na začátku roku (v 1. vyučovací hodině) se podepíše v kolonce „předmětu vyučuje“, uvede datum. Toto platí i v průběhu roku, když dojde ve třídě ke změně vyučujícího
  2. Na začátku každé vyučovací hodiny zapíše téma hodiny, podepíše se a zapíše chybějící studenty. Pokud student během hodiny přijde, napíše k jeho jménu dobu příchodu.
  3. V suplovaných hodinách postupuje podle b)2) (skutečně probíraná látka) a do poznámky zapíše – Zkratka předmětu, „supl“, podpis.
  4. Ve třídách, kde se vyučuje podle ŠVP a probírá se látka, která patří do integrovaných předmětů Svět práce (SP) a Výchova ke zdraví (VZ), se do poznámek napíše zkratka SP nebo VZ.
  5. Při mimořádných hodinách – laboratorní práce – postupuje podle b)2), do poznámky zapíše „LP-č.“, podpis. Tyto hodiny musí být předem dohodnuty se zástupcem ředitelky.
  6. Záznam o studentech na pedagogické praxi se zapisuje do poznámek.
  7. Do poznámky zapíše zkratku MP vždy, pokud se píše v dané hodině malá písemná práce, velká písemná práce se zapisuje do kolonky Probrané učivo.

Katalogy a vedení evidence v počítači

 • Na začátku školního roku do 16. 9. (1. ročníky do 30. 9.) provede aktualizaci u jednotlivých žáků podle § 28 odst. 2 školského zákona
 • Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi
  1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
  2. údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání
  3. obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu
  4. datum zahájení vzdělávání ve škole
  5. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk
  6. údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut
  7. údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  8. datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno
  9. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
 • Za správnost osobních údajů studentů v EVIDENCI i v katalogu odpovídá třídní profesor, každou změnu provede do tří dnů od data, kdy se o změně dozvěděl, včetně důtky, pochvaly, rozhodnutí ředitelky. Každou změnu je potřeba datovat a podepsat.
  1. Na čtvrtletní i pololetní poradu připraví zprávu, kterou odevzdá zástupci ředitele – formulář je ve složce Dokumenty_skoly.
  2. Na konci každého pololetí přidá na konec katalogu a zajistí proti ztrátě kopii přehledu známek jednotlivých žáků a kopii přehledu známek v jednotlivých předmětech. Originál s podpisy předá zástupci ředitele Mgr. Semencovi. V těchto přehledech nesmí být nic přepisováno. Pokud žák vykoná za příslušné pololetí jakékoliv dodatečné zkoušky, přidá do katalogu další dva přehledy (v hlavičce přehledu bude uvedeno: „Po dodatečných, opravných, komisionálních zkouškách dne…“). Nový přehled podle předmětů podepisuje jen ten vyučující, v jehož předmětu se měnila známka.
  3. Přestane-li být žák z jakéhokoliv důvodu žákem gymnázia (ukončení, přerušení studia apod.), uvědomí o této situaci písemně s datem změny správce dat (zástupce ředitele Mgr. Petra Semence).
  4. Nevydaná vysvědčení na konci roku předá se seznamem do kanceláře školy
 • ZÁVAZNÉ FORMULACE ZÁPISů (KATALOG I EVIDENCE) jsou v programu Bakaláři vyvoláním číselníku nebo rejstříku po stisknutí kombinace tlačítek <CTRL + M>
 • Všichni zaměstnanci školy se řídí Vyhláškou č. 263 / 2007 ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Pedagogičtí pracovníci se dále řídí „Vnitřním řádem školy pro pedagogické pracovníky.
více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.