Přípravné kurzy pro rok 2023/24 více
MENU více

Vnitřní řád školy pro pedagogické pracovníky

Publikováno: 12. 9. 2012

Všichni zaměstnanci školy se řídí Vyhláškou č. 263 / 2007 ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Pedagogičtí pracovníci se dále řídí „Vnitřním řádem školy pro pedagogické pracovníky“.

Pracovní doba je od 7.45 do 16.15 hodin.

Vyučující je povinen plnit tyto úkoly:

 1. Ve škole je nejpozději 15 minut před začátkem první hodiny svého rozvrhu.
 2. Do první vyučovací hodiny odnáší ze sborovny třídní knihu.
 3. Během výuky řídí hospodárné větrání a osvětlení učebny, dbá na dodržení čistoty ve třídě.
 4. Na konci poslední vyučovací hodiny v učebně zajistí splnění těchto úkolů:
  1. zavřít okna
  2. kromě středy dát židle na stolky
  3. odstranit odpadky z lavic, smazat tabuli
  4. zhasnout světla ve třídě
  5. odnést třídní knihu do sborovny
 5. Dodržuje dozory na chodbách školy i ve školní jídelně. Případné problémy okamžitě řeší.
 6. Všichni vyučující dodržují pokyny ” Provoz ve školní jídelně”
 7. Všichni vyučující zkontrolují a stvrdí svým podpisem přehled přesčasové práce ve sborovně.
 8. Včas nastupuje na pohotovost. Prvních 15 minut setrvává ve sborovně, zbytek vyučovací hodiny je ve svém kabinetu.
 9. Ve sborovně denně sleduje sdělení ředitelství školy. Před odchodem ze školy se seznámí se zastupováním na další den a případné zastupování podepíše (suplování na následující den je zpravidla vyvěšeno nejdéle do 11 hodin a zveřejněno na webu školy).
 10. Pokud je pracovníkovi předem známo, že z vážných důvodů nemůže v určitou dobu suplovat, oznámí to předem zástupci ředitele PaedDr. Svobodovi.
 11. Žádosti o uvolnění z důvodů předem známých předkládá v dostatečném časovém předstihu. Písemnou žádost na předepsaném formuláři předá zástupci ředitele PaedDr. Svobodovi. Žádá-li vyučující o uvolnění na část dne nebo nejvýše celý den z osobních důvodů, sám si dohodne výměnu hodin, kterou předloží zástupci ředitele PaedDr. Svobodovi na předepsaném formuláři. Výměnu nemůže uskutečnit s učitelem v době jeho pohotovosti a služby ve školní jídelně. O uvolnění na část dne žádá zástupce ředitele PaedDr. Svobodu, o uvolnění na celý den a více dnů žádá ředitele školy.
 12. Dodržuje rozvrh hodin. Změny mohou být jen se souhlasem zástupce ředitele nebo ředitele školy. Při změně umístění zajistí, aby bylo v případě naléhavé potřeby snadné vyučujícího i třídu najít.
 13. Vyučující, za něhož se supluje, zajistí, aby zastupující učitel věděl, kterou látku má vyučovat.
 14. Sleduje pořádek, čistotu a kázeň ve škole, případné problémy ihned řeší sám nebo ve spolupráci s třídním profesorem či ředitelstvím školy.
 15. Závady na zařízení školy neprodleně zapíše ve sborovně do sešitu “Opravy“,  případně podle závažnosti  ihned nahlásí paní Jánské nebo panu Firichovi.
 16. Ve styku s žáky, kolegy, zaměstnanci školy a veřejností dbá důsledně, aby jeho vystupování bylo vždy ve shodě se společenskou normou.
 17. Důsledně dodržuje pravidla plánovaného písemného zkoušení.
 18. Výsledek ústního i písemného zkoušení žáka zapíše do jeho žákovské knížky (třídy 1.A,B, 2.A,B, 3.A,B, 4.A,B). Známky zapíše do počítače do programu Bakaláři nejméně jednou týdně.
 19. S výsledkem písemného zkoušení seznámí žáky v co možná nejkratší době, nejdéle však do dvou týdnů.
 20. Před služební cestou vyplní cestovní příkaz, žádost o povolení exkurze a žádost o zajištění suplování, nechá vše podepsat ředitelem školy. Žádost o zajištění suplování odevzdá včas zástupci ředitele. Po návratu co nejdříve předá sekretářce školy cestovní příkaz, žádost o povolení exkurze a zprávu o výsledku  pracovní cesty.
 21. Při akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dohled nejpozději 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě.

Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí zákonným zástupcům žáků nižšího gymnázia nejméně jeden den před konáním akce.

 1. Každý pracovník zapíše klasifikaci u všech žáků do počítače do určeného termínu před klasifikační poradou, známky pečlivě zkontroluje. Znak musí být vždy vyplněn a povolené znaky při zadávání klasifikace do PC jsou pouze 1, 2, 3, 4, 5, U (Uvolněn), N (Neklasifikován)!!!!! V katalogu vytištěnou klasifikaci podepíše. Případné nesrovnalosti ihned oznámí statutárnímu zástupci ředitele.
 2. Každý pracovník je povinen se seznámit s prací na počítači a chránit data před neoprávněnými osobami, především prozrazením svého hesla jiné osobě apod.
 3. Všichni vyučující se řídí klasifikačním řádem.

V Pardubicích 1.9.2012

Mgr. Luděk Burian
ředitel školy

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.