Harmonogram školního roku více
MENU více

Volby do školské rady

Publikováno: 19. 10. 2020

Ředitel školy v souladu s §167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady

Termín voleb: pátek 20. 11. 2020

Ředitel školy ustanovuje tříčlennou volební komisi ve složení:

 • Mgr. Jana Herudková – předsedkyně
 • PaedDr. Ivana Eliášová – člen
 • Mgr. Simona Jelínková – člen

Volby se uskuteční dne 20. 11. 2020. Volby budou probíhat elektronicky.

Oprávněným voličem člena školské rady je

 • pro volbu zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků:
  • zákonný zástupce nezletilého žáka
  • žák školy, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let
 • pro volbu zástupce pedagogických pracovníků:
  • pedagogický pracovník školy

Termín pro podání návrhů kandidátů je stanoven do 3. 11. 2020 do 16:00 hodin. 

Návrhy kandidátů se podávají elektronicky na emailovou adresu: herudkova.jana@gypce.cz. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta a písemný souhlas kandidáta s kandidaturou do školské rady. Volit se bude jeden člen školské rady za žáky školy a jeden za pedagogické zaměstnance školy na dobu tří let.

Seznam platných kandidátů bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve škole na nástěnce v prvním mezipatře.

Způsob hlasování bude zveřejněn spolu s kandidáty do školské rady na webových stránkách školy.

Výsledky budou zveřejněny nejpozději dne 24. 11. 2020.

V Pardubicích 19. 10. 2020

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy


PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích dne 23. 6. 2005

Č.j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS

Volební řád školské rady

(úplné znění ke dni 21. 9. 2020)

Rada Pardubického kraje vydává podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volební řád do školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách zřízených Pardubickým krajem.

I.

Počet členů školské rady

 1. Školská rada má 3 členy.

II.

Příprava voleb

 1. Přípravu voleb zajišťuje v souladu s tímto volebním řádem ředitel školy (dále jen ředitel).
 2. Ředitel vyhlásí termín voleb formou oznámení, které zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a dalším vhodným způsobem (např. školním rozhlasem, na třídní schůzce apod.), nejpozději 30 dní před termínem konání voleb. Oznámení obsahuje datum, čas a místo konání voleb. V této lhůtě také ustanoví tříčlennou volební komisi (dále jen komise). Výběr členů komise je v kompetenci ředitele. Ředitel dále ustanoví předsedu komise.
 3. Komise připraví seznam voličů, zajistí hlasovací lístky a volební urny a přijímá návrhy kandidátů na členy školské rady.
 4. Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti (dále jen oprávnění voliči) a pedagogičtí pracovníci dané školy (dále jen pedagogové) do dvou týdnů ode dne oznámení termínu voleb. Po uplynutí této lhůty sestaví komise seznam kandidátů zvlášť pro oprávněné voliče a zvlášť pro pedagogy. Předseda komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění seznamů kandidátů předložili písemný souhlas s kandidaturou. Kandidát, který tak neučiní, nebude na seznam kandidátů zapsán. Seznamy kandidátů zveřejní komise nejméně 7 dní před termínem konání voleb na veřejně přístupném místě ve škole.
 5. Volby probíhají zvlášť u oprávněných voličů a zvlášť u pedagogů.

III.

Volba členů školské rady

 1. Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokáží svou totožnost občanským průkazem. Po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek.
 2. Na hlasovací lístek napíší oprávnění voliči a pedagogové jméno a příjmení kandidáta vybraného z příslušného seznamu.
 3. Členy školské rady volí oprávnění voliči a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku s razítkem školy do příslušné volební urny.
 4. Hlasovací lístek, který je prázdný, nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, je neplatný.
 5. Ředitel školy je oprávněn v rámci voleb do školské rady rozhodnout o tom, že hlasování proběhne způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. prostřednictvím školního informačního systému). Podrobnosti k tomuto hlasování stanoví ředitel školy a oznámí je s dostatečným časovým předstihem před hlasováním všem oprávněným voličům. V případě hlasování dálkovým způsobem se nepoužijí ta ustanovení volebního řádu, která jsou pro tento způsob hlasování neaplikovatelná. Hlasování dálkovým způsobem musí být v případě potřeby prokazatelně doloženo. Za prokazatelný způsob doložení se nepovažuje prostý email.
 6. Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.
 7. Za zvolené členy školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří získali při volbě nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losování provádí předseda komise.
 8. Nedojde-li ke zvolení stanoveného počtu členů školské rady v prvním kole voleb, vyhlásí předseda komise kolo druhé, které se musí uskutečnit nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků voleb prvního kola. Na kolo druhé se nevztahují lhůty uvedené v tomto volebním řádu, ostatní ustanovení se použijí přiměřeně.
 9. Pokud nejsou zvoleni členové školské rady ani v kole druhém, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel.
 10. Výsledky voleb zveřejní předseda komise na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 7 dnů od konání voleb.

IV.

Protokol o průběhu a výsledku voleb

 1. O průběhu a výsledku voleb zpracovává komise protokol. V protokolu se uvádí:
 2. označení voleb
 3. datum konání voleb
 4. jméno a příjmení členů komise s uvedením jména předsedy
 5. seznamy navržených kandidátů
 6. počty hlasů pro jednotlivé kandidáty
 7. jméno a příjmení zvolených kandidátů
 8. Protokol podepisuje předseda komise a ředitel.
 9. Protokol předá ředitel neprodleně zřizovateli prostřednictvím odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.
 10. Zřizovatel doplní počet členů školské rady o své zástupce a vydá zřizovací listinu školské rady.

V.

Funkční období školské rady

 1. Funkční období členů školské rady je 3 roky.
 2. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
 3. a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
 4. b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
 5. c) vznikem neslučitelnosti dle § 167 odst. 2 školského zákona,
 6. d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady
 7. e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle § 167 odstavce 8 školského zákona,
 8. f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.
 9. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle § 167 odst. 2 školského zákona volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady.
 10. Doplňovací volby do školské rady se konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v bodu 2 písm. a), c), d) a f).
 11. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
 12. Předčasné a doplňovací volby se organizují obdobně jako volby řádné.

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. První volby do školské rady se uskuteční nejpozději do 15. října 2005
 2. Tento volební řád byl schválen Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005.
 3. Volební řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou Pardubického kraje.

Ing. Michal Rabas, hejtman Pardubického kraje

dodatek č. 1 k volebnímu řádu  

 

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.