Harmonogram školního roku více
MENU více

Přijímací řízení

Publikováno: 17. 4. 2019

Vážení uchazeči, zákonní zástupci,

výsledky přijímacího řízení pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium budou 29. 4. 2019 v odpoledních hodinách vyvěšeny na úřední desce školy a zároveň budou vyvěšeny na internetových stránkách školy.

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení

Uchazeči o čtyřleté studium a jejich zákonní zástupci si mohou vyzvednout rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení ve školní jídelně v úterý 30. 4. 2019 od 16:00 do 17:30 hodin (vstup – vchodem od bývalého papírnictví). Přijatí uchazeči (1. – 60. místo) mohou odevzdat zápisový lístek a uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů (61. a vyšší místo) mohou podat odvolání proti nepřijetí. Formuláře pro podání odvolání budou na místě k dispozici.

Uchazeči o osmileté studium a jejich zákonní zástupci si mohou rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení vyzvednout ve školní jídelně v pátek 3. 5. 2019 od 15:00 do 16:30 hodin (vstup – vchodem od bývalého papírnictví). Přijatí uchazeči (1. – 60. místo) mohou odevzdat zápisový lístek a uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů (61. a vyšší místo) mohou podat odvolání proti nepřijetí. Formuláře pro podání odvolání budou na místě k dispozici.

Prosíme zákonné zástupce uchazečů o studium na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083, aby si v maximální možné míře přišli vyzvednout rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení osobně. Tímto můžete celý proces odevzdávání zápisových lístků, podání odvolání a vyřízení odvolání velmi urychlit. Rozhodnutí je možné převzít ještě následující pracovní dny na sekretariátu školy (čtyřleté 2. a 3. 5. 2019, osmileté 6. a 7.  5. 2019 do 15:30hod.). Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána prostřednictvím České pošty na Vaši adresu.

Uchazeči přijatí ke studiu

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílají.

Pravidla pro odevzdávání zápisových lístků upravuje § 60 zák. 561/2004 Sb.:

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“

Uchazeči nepřijatí ke studiu pro nedostatečnou kapacitu

Uchazeči nepřijatí ke studiu mohou podat odvolání proti nepřijetí řediteli střední školy do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí pro nedostatečnou kapacitu.

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.