Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Maturitní otázky ze zeměpisu

Publikováno: 19. 2. 2020
 • Vesmír a Sluneční soustava

Vznik vesmíru, Galaxie, hvězdy, planety, ostatní kosmická tělesa, astronomické délkové jednotky, Slunce, Měsíc Země, tvar a velikost Země, rotační pohyb Země a jeho důsledky, oběžný pohyb Země
a jeho důsledky.

 • Kartografie

Mapa, měřítko mapy, druhy měřítek, kartografická zobrazení, obsah map, druhy map, práce na vzniku mapy, geografické informační systémy, měření na mapách.

 • Litosféra

Stavba Země, složení zemské kůry, Wegenerova teorie, pohyb litosférických desek, endogenní pochody, exogenní pochody, georeliéf, typy georeliéfu, vliv člověka na litosféru.

 • Atmosféra

Funkce atmosféry, vertikální členění atmosféry, složení vzduchu v troposféře, počasí, základní meteorologické prvky, předpověď počasí, podnebí, klimatografičtí činitelé, místní větrné systémy, podnebné pásy světa, vliv člověka na atmosféru.

 • Voda moří a oceánů

Rozložení vody na Zemi, oběh vody na Zemi, součásti světového oceánu, salinita, barva mořské vody, teplota mořské vody, pohyb mořské vody, význam moří a oceánů, vliv člověka.

 • Voda pevnin

Rozdělení vody pevnin, vodní toky, druhy jezer podle vzniku, umělé vodní nádrže, sníh a led, podpovrchová voda, další druhy podzemní vody, příčiny vzniku povodní.

 • Pedosféra

Vznik půdy, složení půdy, půdotvorní činitelé, hlavní vlastnost půdy, půdní druhy, půdní typy mírného pásu, planetární členění půdních typů, eroze půdy.

 • Biosféra

Biogeografie, biocenóza, biotop, ekosystém, bioklimatické pásy světa, bioklimatické výškové stupně, národní parky světa, vliv člověka na biosféru.

 • Geografie obyvatelstva a sídel

Počet obyvatelstva a jeho vývoj, základní demografické ukazatele (hustota obyvatelstva, porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek, střední délka života, kojenecká úmrtnost, úhrnná plodnost, věkové složení obyvatelstva, věkové pyramidy), rasové složení obyvatelstva, národnostní a jazykové složení obyvatelstva, světová náboženství, přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva, základní sídelní jednotky, demografické problémy světa.

 • Geografie zemědělství

Součásti zemědělství, funkce zemědělské výroby, zemědělský půdní fond, faktory působící
na zemědělství, zemědělství vyspělých a rozvojových zemí, hlavní typy zemědělské výroby v Evropě, rostlinná výroba světa (hlavní plodiny a oblasti jejich pěstování), živočišná výroba světa, rybolov, lesní hospodářství, vliv zemědělství na přírodní prostředí.

 • Geografie průmyslu

Základní členění průmyslu, průmysl energetický, hutnický, strojírenský, chemický, hlavní odvětví lehkého průmyslu, hlavní průmyslové oblasti světa, největší světové firmy jednotlivých odvětví.

 • Geografie dopravy a terciální sféry

Základní dělení dopravy, charakteristika jednotlivých odvětví dopravy, silniční, železniční, potrubní, lodní, letecká doprava, cestovní ruch.

 • Kanada a USA

Přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení států ve světě, národní parky, jádrové oblasti.

 • Latinská Amerika

Vymezení a regionalizace oblasti, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení makroregionu ve světě, národní parky.

 • Severní Afrika

Přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení makroregionu ve světě, cestovní ruch, současné problémy oblasti.

 • Subsaharská Afrika

Vymezení a regionalizace oblasti, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení makroregionu ve světě, národní parky, současné problémy oblasti, geografická charakteristika státu Jižní Afrika.

 • Jihozápadní Asie a Zakavkazsko

Vymezení a regionalizace oblasti, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení regionu ve světě, cestovní ruch, současné problémy oblasti, geografická charakteristika státu Izrael.

 • Jižní Asie

Vymezení oblasti, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení regionu ve světě, cestovní ruch, současné problémy oblasti, geografická charakteristika státu Indie.

 • Jihovýchodní Asie a nově industrializované země Asie

Vymezení oblasti, přírodní podmínky, sociálně- ekonomické podmínky, postavení regionu ve světě, cestovní ruch, současné problémy oblasti, 1. vlna asijských tygrů.

 • Čína a Japonsko

Přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení státu ve světě, cestovní ruch, současné problémy státu.

 • Rusko a Střední Asie

Přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení regionu ve světě, cestovní ruch, současné problémy oblasti, geografická charakteristika Ruské federace, prognózy dalšího vývoje.

 • Austrálie a Oceánie

Geografické dělení oblasti, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení regionu
ve světě, cestovní ruch, geografická charakteristika Austrálie a Nového Zélandu.

 • Západní Evropa

Vymezení oblasti, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení regionu ve světě, cestovní ruch.

 • Severní Evropa

Vymezení oblasti, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení regionu ve světě, cestovní ruch.

 • Jižní Evropa

Vymezení oblasti, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení regionu ve světě, cestovní ruch.

 • Střední Evropa

Vymezení oblasti, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení regionu ve světě, cestovní ruch.

 • Jihovýchodní a východní Evropa

Vymezení oblasti, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení regionu ve světě, cestovní ruch.

 • Česká republika – fyzickogeografické podmínky

Poloha, geologický vývoj, povrch, vodstvo, podnebí, půdy, ochrana přírody.

 • Česká republika – socioekonomická charakteristika

Těžba nerostných surovin, nejdůležitější průmyslová odvětví, zemědělské výrobní oblasti, význam
a využití jednotlivých odvětví dopravy.

 • Regiony České republiky – Pardubický kraj

Administrativní dělení, přírodní podmínky, sociálně – ekonomické podmínky, postavení kraje v ČR, rozvoj a možnosti cestovního ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.