Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Školní řád pro žáky (verze platná DO 14. 10. 2013)

Publikováno: 13. 11. 2013

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY, verze platná DO 14. 10. 2013

verze platná od 1. 9. 2013 byla nahrazena verzí platnou od 14. 10. 2013

Základní ustanovení

 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 2. Školní řád upravuje a obsahuje
  1. podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
  2. provoz a vnitřní režim školy,
  3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
  4. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků,
  5. pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – viz klasifikační řád
 3. Školní řád zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy a prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy. Informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.
 4. Žákem školy se každý stal dobrovolně, a přijal tak podmínky studia.

 Povinnosti žáků

 Žáci jsou povinni:

 1.  plnit pokyny pedagogických pracovníků a všech zaměstnanců školy
 2.  seznámit se s provozními řády odborných učeben a řídit se jimi
 3.  být včas před vyučováním ve třídě
 4.  být ukáznění a dbát na slušné vystupování a vyjadřování. Ve třídě žáci povstanou při příchodu a odchodu vyučujícího nebo návštěvy. Během vyučování žáci nevstávají při práci s výpočetní technikou, při písemných pracích a při práci v laboratoři.
 5. kola ukládat na vyhrazeném místě u malé tělocvičny a provést jejich zabezpečení proti ztrátě a zavřít bránu do prostoru, kde jsou kola, škola zodpovídá za uložená kola jen v době školního vyučování
 6. dávat si pozor na všechny osobní věci
 7. být vhodně oblečeni a čistě upraveni
 8. přezouvat se v šatnách, jako přezůvky používat vzdušnou obuv, která musí být jiná než obuv na tělesnou výchovu, skříňky v šatnách udržovat v čistotě a pořádku, dbát na jejich uzamčení
 9. mít na vyučování potřebné pomůcky a učebnice
 10. sledovat na vývěsce suplování a změnu rozvrhu a respektovat je
 11. o přestávkách dodržovat kázeň, při přecházení mezi učebnami dbát pravidel bezpečnosti
 12. chovat se ohleduplně k majetku školy – žáci odpovídají za majetek, který jim byl svěřen k užívání. Každý žák má jednoznačně přidělenou lavici a židli a skříňku v šatně. Žákům nižšího gymnázia jsou navíc zapůjčeny zdarma učebnice. V případě prokázaného úmyslného poškození nebo zničení majetku školy je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen podle občanského zákoníku 509/1991 Sb. škodu uhradit. Za závažné porušení školního řádu bude považováno prokázané sprejerství.
 13. nálezy odevzdat v kanceláři školy
 14. do tří dnů oznámit třídnímu učiteli každou změnu týkající se žáka a rodičů, zejména změny telefonních čísel
 15. v době, kdy probíhá ve škole vyučování, jsou žáci, kteří nemají právě výuku, povinni zachovávat klid ve všech prostorách školy
 16. chovat se s veškerou ohleduplností ke školní dokumentaci. K povinnostem žáků také patří nosit do školy žákovské knížky (nižší gymnázium) a omluvné listy (vyšší gymnázium). Jejich ztrátu je nutné okamžitě hlásit třídnímu učiteli

Žákům není dovoleno:

 1. manipulovat s elektrickými přístroji, spotřebiči a pomůckami bez dozoru či povolení učitele
 2. používat na přezouvání cvičky a obuv s podrážkou, která na podlahové krytině zanechává stopy
 3. nosit do školy cenné předměty, větší peněžní částky a živá zvířata. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Neponechávají je v odloženém oděvu, volně v tašce či v lavici apod. Do školy přinášejí jen věci, které souvisejí s vyučováním. Škola neodpovídá za ztráty předmětů, které s vyučováním nesouvisejí.
 4. přinášet do školy a na akce organizované školou zbraně či jejich napodobeniny a jiné prostředky obranného či útočného charakteru
 5. opustit během vyučování bez souhlasu vyučujícího učebnu
 6. při vyučování vyrušovat, při ústním a písemném zkoušení napovídat a opisovat a používat nedovolené pomůcky
 7. mít zapnuté mobilní telefony, diskmany, MP3 přehrávače a podobné přístroje a jakýmkoli způsobem je užívat v době výuky, včetně nabíjení
 8. vyklánět se z otevřených oken, sedat na okenní parapety
 9. jíst v hodinách

Práva žáků

 1. Žáci mají právo na zdvořilost ze strany učitelů, mají právo vyslovit svůj jakkoli odlišný názor, dodrží-li přitom zásady slušného jednání. Pokud nejsou spokojeni s jednáním učitele, mají právo obrátit se se stížností na ředitele gymnázia.
 2. Žáci mají právo svobodně a demokraticky zvolit třídní a školní samosprávu. Rovněž mají právo účastnit se činnosti těchto orgánů a svobodně se vyjádřit k jejich funkci.
 3. Žáci mají právo na ochranu před projevy šikany a dalších forem omezování svobody a důstojnosti. V této souvislosti má právo obrátit se na výchovného poradce nebo jiného pedagoga dle vlastního uvážení.
 4. Žáci mají právo využívat poradenských služeb nabízených školou, včetně služeb protidrogové prevence.
 5. Žáci mají také právo:
  1. požádat ředitele školy sami (pokud jsou plnoletí) nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce o odklad klasifikace, případně o možnost opakování ročníku, jestliže neprospěli ve více než dvou předmětech nebo neuspěli při opravné zkoušce
  2. být ze zdravotních důvodů uvolněni z tělesné výchovy, doloží-li žádost příslušnou lékařskou zprávou
  3. požádat ředitele školy v odůvodněných případech o individuální vzdělávací plán
  4. požádat ředitele školy z vážných důvodů o přerušení studia až na dobu dvou let.
  5. volit zástupce či být sami voleni (pouze zletilí žáci) do školské rady (rada zřízena k 1. lednu 2006, funkční období je 3 roky, rada zasedá nejméně dvakrát ročně – viz § 167 školského zákona)

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Žáci jsou povinni ve škole i na všech akcích pořádaných školou (exkurze, výlety, lyžařské a sportovní kurzy atd.) řídit se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisy požární ochrany, se kterými jsou prokazatelně seznamováni vždy na začátku školního roku třídním učitelem podle osnovy připravené referentem BOZP školy. Absolvování školení potvrdí žáci svým podpisem.
 2. Ve škole jsou žáci povinni dodržovat hygienické a ekologické zásady, dbát na své zdraví a pečovat o školní prostředí a dbát na šetření elektrickou energií a vodou.
 3. Při práci v laboratořích fyziky, chemie, biologie, v učebnách výpočetní techniky, ve školních tělocvičnách, v posilovně a na hřištích gymnázia jsou žáci povinni dodržovat provozní řády těchto učeben, místností a prostor, se kterými byli seznámeni na začátku školního roku prokazatelným způsobem vyučujícími příslušných předmětů.
 4. Žákům je zakázáno kouřit ve všech prostorách areálu školy a na všech akcích pořádaných školou.
 5. Žákům je zakázáno přinášet do školy nebo na školní akce alkohol, psychoaktivní látky a požívat je nebo je poskytovat ostatním žákům.
 6. V případě podezření na požití alkoholu u žáka může ředitel školy požadovat provedení dechové zkoušky a současně neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Dechovou zkoušku provede metodik školní prevence nebo vedoucí kurzu nebo zájezdu.
 7. V případě podezření, že žák užil psychoaktivní látku, může ředitel požadovat laboratorní vyšetření a současně neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Pokud zákonní zástupci žáka nebo zletilí žáci nedoloží lékařskou zprávu o výsledku vyšetření, může být považováno laboratorní vyšetření za pozitivní.
 8. Žáci jsou povinni oznámit řediteli nebo třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci jakékoliv projevy šikany, které ve škole zjistí. Závažné příklady šikany budou šetřeny ve spolupráci s kurátorem pro mládež odboru sociálních věcí příslušnému bydlišti žáka. Na doporučení kurátora a podle závažnosti přestupku bude zváženo výchovné opatření. V závažném případě může být žák vyloučen ze studia.
 9. Pokud se žák prokazatelným způsobem dopustí krádeže věcí ve škole nebo věcí svých spolužáků, bude to považováno za závažné porušení školního řádu a šetření bude předáno Policii ČR.
 10. Propagace hnutí potlačujících lidská práva je považováno za závažné porušení školního řádu a bude zároveň předáno Policii ČR k dalšímu šetření.

Všem žákům je zakázáno

 1. Hrát ve škole o peníze a cenné předměty, navštěvovat v době vyučování pohostinská zařízení a herny.
 2. Vstupovat do sborovny, odborných učeben a kabinetů bez souhlasu vyučujících.
 3. Opírat se radiátory ústředního topení a skříňový nábytek, sedat na ně nebo na ně odkládat tašky.
 4. Šířit a poskytovat školní výukové materiály třetím osobám (výukové materiály může žák používat pouze pro vlastní potřebu).

Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti

 1. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastnit se vyučování všech povinných a nepovinných vyučovacích předmětů, které si zvolil.
 2. Žák může být z výuky uvolněn výjimečně na základě těchto pravidel:
  1. rodiče nezletilého žáka nebo zletilý žák požádají o uvolnění předem a písemně,
  2. o uvolnění či neuvolnění žáka budou rozhodovat především jeho studijní výsledky, docházka do školy a chování.
 3. Na jednu vyučovací hodinu může být žák uvolněn učitelem, jehož hodinu zamešká; na více hodin, nejdéle však na dva vyučovací dny, třídním učitelem; na dobu delší než dva vyučovací dny uvolňuje žáka na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka ředitelství školy. Tuto žádost předá žák prostřednictvím třídního učitele.
 4. Pravidla pro omlouvání žáků:
  1. Nepřítomnost žáka při vyučování lze omluvit jen ze závažných důvodů (nemoc žáka, mimořádná událost v rodině apod.).
  2. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti písemně, telefonicky na tel. čísla: 466650715, faxem 466651560 nebo mailem (info@gypce.cz).
  3. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí, chorobou podléhající karanténním opatřením, oznámí to zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák písemně ředitelství školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen s písemným souhlasem lékaře.
  4. Je v kompetenci třídního učitele požadovat u žáka v případě větší či stále se opakující absence lékařskou zprávu.
  5. Žák předloží omluvenku své nepřítomnosti nejdéle do 3 dnů po příchodu do školy třídnímu učiteli, případně při nepřítomnosti třídního učitele zástupci třídního, v krajním případě vedení školy.
 5. Všechny absence a jejich řádná omluva jsou zapsány v omluvném listě / v žákovské knížce, ve výjimečných případech je možno absenci omluvit jiným ověřitelným způsobem.
 6. Vždy musí být uveden konkrétní důvod absence (ne například „osobní důvody“, „rodinné důvody“). Právem třídního učitele je neuznat uvedený důvod jako dostačující k omluvení absence.
 7. Není dovoleno, aby se žák v době absence „dostavil“ do školy jen na určitou vyučovací hodinu (např. z důvodu, že je na tuto hodinu plánováno písemné zkoušení). Výjimky jsou povoleny pouze u žáků se závažnými zdravotními problémy, pokud o to zákonní zástupci nebo zletilí žáci požádali ředitelství školy.
 8. Každý nedovolený odchod z vyučování je neomluvenou absencí.
 9. Žák se vyučujícímu omlouvá zásadně na začátku vyučovací hodiny.
 10. Pozdní příchody (= žák „zaspal“ nebo „ujel mu dopravní prostředek“) omlouvají žáci třídnímu učiteli. Doporučené postihy (třídní učitel přihlédne k dalším okolnostem u konkrétního studenta):
  • 3 PP / za pololetí  – NTU
  • 5 PP / za pololetí – DTU
  • 7 PP / za pololetí – DŘŠ
  • 9 PP / za pololetí –  snížená známka z chování a návrh na podmínečné vyloučení
 11. Pravidla výchovných opatření pro neomluvené hodiny:
  1. 1 neomluvená hodina –  DTU
  2. 2 neomluvené hodiny –  DŘŠ
  3. 3 a více neomluvených hodin – snížená známka z chování a návrh na podmínečné vyloučení ze školy

 Další ustanovení

 1. Před ukončením výuky podle rozvrhu se může žák vzdálit ze školní budovy jen při přerušení výuky (volná hodina). V takovém případě škola nenese odpovědnost za bezpečnost a chování žáka.
 2. Třídní učitel určí služby, odpovídající za jednotlivé činnosti nutné pro hladký průběh výuky. Třídní služba se řídí pokyny třídního učitele, resp. vyučujícího. Zodpovídá mimo jiné za to, že po každé vyučovací hodině bude smazána tabule a že po poslední vyučovací hodině uvedou žáci třídu do pořádku (mimo středu dají žáci židle na stolky).
 3. Pobyt ve škole mimo vyučování je možný se souhlasem některého z vyučujících nebo vedení školy, kteří současně s vyslovením tohoto souhlasu seznámí žáky s podmínkami, za kterých mohou ve škole pobývat, a přebírají za ně odpovědnost. Odpadne-li žákům vyučovací hodina nebo mají-li volno uprostřed vyučování, jedná se o tzv. „přerušenou výuku“. V této době mohou opustit školu (s výjimkou žáků primy a sekundy) nebo se mohou zdržovat ve volných učebnách. Za přerušenou výuku se též považuje polední přestávka. V době polední přestávky mohou školní budovu opustit i žáci primy a sekundy.
 4. Nedostaví-li se vyučující do hodiny do deseti minut po zvonění, žák určený třídním učitelem (služba) oznámí tuto skutečnost vedení školy.
 5. Každá třída má zpravidla přidělenu svoji kmenovou učebnu. Na začátku školního roku se vyplní předávací protokol o stavu učebny a šatnových skříněk. Protokol podepíše třídní učitel a zástupce třídy. Třídní učitel předá tento protokol paní Jánské. Na konci školního roku se podle tohoto protokolu zhodnotí stav učebny a šatnových skříněk a případné poškození uhradí kmenová třída. Formou vlastní samosprávy a ve spolupráci s třídním učitelem pečuje o estetickou úpravu této učebny. Zjištěné závady hlásí ihned třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy.
 6. Při školních akcích je zpravidla pořizována fotodokumentace, jež může být použita ve zprávě o této akci.  Tyto zprávy jsou obvykle zveřejňovány na webových stránkách školy. Žák může odmítnout pořizování fotodokumentace tím způsobem, že se před každým pořizováním fotodokumentace prokáže písemným prohlášením, v němž odmítá pořizování fotografií, na kterých je zachycena jeho tvář (u zletilých žáků) nebo písemným vyjádřením zákonného zástupce, v němž odmítá pořizování fotografií svého dítěte (u nezletilých žáků).
 7. Žáci, kteří si nepřejí, aby jejich výtvarné či písemné práce vytvořené v rámci výuky byly vystavovány na veřejně přístupných místech, oznámí tuto skutečnost příslušným vyučujícím.

 Režim dne

 1.  Školní budova se otevírá v 6:30 hodin a uzavírá v 16:30 hodin.
 2.  Vyučovací hodina: 45 min
 3.  Přestávky:
  1. 8:45 – 8:55
  2. 9:40 – 10:00
  3. 10:45 – 10:55
  4. 11:40 – 11:50
  5. 12:35 – 12:45
  6. 13:30 – 13:40
  7. 14:25 – 14:35
  8. 15:20 – 15:30
 4. Počet hodin v jednom sledu: maximálně 7 vyučovacích hodin, povinná přestávka na oběd je 30 minut v době od 11:30 do 14:00 (v době výdeje obědů ve ŠJ)
 5. Dvouhodinové předměty se budou učit bez přestávky, pokud vyučující nestanoví jinak. Třetí volitelný předmět v maturitním ročníku začíná v 7:15 a končí 8:45 hodin.

Provoz ve školní jídelně

 1. Na oběd mohou jít žáci pouze v jim určené době (obvykle volná hodina). Je nepřípustné „stíhat“ oběd o přestávce.
 2. Před koncem čtvrté hodiny v 11:30 mohou jít na oběd žáci těch tříd, které mají 3. a 4. vyučovací hodinu dvouhodinový předmět vyučovaný spojitě bez přestávky nebo kteří mají volnou čtvrtou hodinu. Během páté hodiny mohou jít na oběd žáci, kteří mají volnou 5. hodinu.
 3. Před koncem páté hodiny ve 12:25, resp. před koncem šesté hodiny v 13:20 půjdou na oběd účastníci seminářů a spojených dvouhodinových předmětů.
 4. Pokud se vyučující rozhodne pro spojení hodin a jedná se o třídu nižšího gymnázia, musí žáky do jídelny a do šatny odvést!
 5. Dozor ve školní jídelně je zajištěn pracovníky gymnázia, všichni žáci jsou povinni řídit se jejich pokyny.
 6. Do jídelny chodí žáci pouze hlavním schodištěm.
 7. Žáky tříd 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B (nižší gymnázium) odvádí k jídelně hlavním schodištěm vždy vyučující tak, aby se žáci zařadili do fronty nejdříve ve 13:35!!
 8. Dozor má právo rozhodnout o organizaci oběda podle momentální situace.

Závěrečná ustanovení

Školní řád může být průběžně upravován s ohledem na vznik nových skutečností, které stávající řád neřeší. O změnách musí být žáci i učitelé neprodleně informováni.

V Pardubicích 1. 9. 2013

Mgr. Luděk Burian
ředitel gymnázia

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.