Harmonogram školního roku více
MENU více

Školní řád pro žáky: archiv

Publikováno: 2. 9. 2014

_archiv_01upozornění: 
Toto je archiv. Zde jsou uloženy již neplatné verze školních řádů.


ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY

verze platná 2015/2016

Základní ustanovení

 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 2. Školní řád upravuje a obsahuje
 • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy,
 • provoz a vnitřní režim školy,
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 • podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků,
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – viz Klasifikační řád
 1. Školní řád zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole a na webových stránkách

školy a prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy. Informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.

Žákem školy se každý stal dobrovolně a přijal tak podmínky studia.

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci mají právo:
 2. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
 3. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 4. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí
 5. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
 6. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 7. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 8. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.
 9. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
 10. Žáci mají také právo:
  1. na ochranu před projevy šikany a dalších forem omezování svobody a důstojnosti
  2. odmítnout zveřejňování nebo vystavování svých literárních nebo výtvarných děl vytvořených v rámci výuky
  3. odmítnout pořizování a zveřejňování fotodokumentace ze školních akcí, na které by byla zachycena jejich tvář
  4. požádat ředitele školy sami (pokud jsou plnoletí) nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce o odklad klasifikace, případně o možnost opakování ročníku, jestliže neprospěli ve více než dvou předmětech nebo neuspěli při opravné zkoušce
  5. být ze zdravotních důvodů uvolněni z tělesné výchovy, doloží-li žádost příslušnou lékařskou zprávou od praktického lékaře
  6. požádat ředitele školy v odůvodněných případech o individuální vzdělávací plán
  7. požádat ředitele školy z vážných důvodů o přerušení studia až na dobu dvou let.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci jsou povinni:

 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 2. dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

 

ZLETILÍ ŽÁCI JSOU DÁLE POVINNI:

 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 2. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 3. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 5. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

Další povinnosti žáků:

 1. seznámit se s provozními řády odborných učeben a řídit se jimi
 2. být včas před vyučováním ve třídě
 3. být ukáznění a dbát na slušné vystupování a vyjadřování. Ve třídě žáci povstanou při příchodu a odchodu vyučujícího nebo návštěvy. Během vyučování žáci nevstávají při práci s výpočetní technikou, při písemných pracích a při práci v laboratoři.
 4. kola ukládat na vyhrazeném místě u malé tělocvičny, provést jejich zabezpečení proti ztrátě a zavřít bránu do prostoru, kde jsou kola uložena. Škola zodpovídá za uložená kola jen v době školního vyučování.
 5. dávat si pozor na všechny osobní věci
 6. být vhodně oblečeni a čistě upraveni
 7. přezouvat se v šatnách, jako přezůvky používat vzdušnou obuv, která musí být jiná než obuv do tělesné výchovy, skříňky v šatnách udržovat v čistotě a pořádku, dbát na jejich uzamčení
 8. mít na vyučování potřebné pomůcky a učebnice
 9. sledovat na vývěsce suplování a změnu rozvrhu a respektovat je
 10. o přestávkách dodržovat kázeň, při přecházení mezi učebnami dbát pravidel bezpečnosti
 11. chovat se ohleduplně k majetku školy – žáci odpovídají za majetek, který jim byl svěřen k užívání. Každý žák má jednoznačně přidělenou lavici a židli a skříňku v šatně. Žákům nižšího gymnázia jsou navíc zapůjčeny zdarma učebnice. V případě prokázaného úmyslného poškození nebo zničení majetku školy je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen podle občanského zákoníku 509/1991 Sb. škodu uhradit.
 12. nálezy odevzdat v kanceláři školy
 13. do tří dnů oznámit třídnímu učiteli každou změnu týkající se žáka a rodičů, hlavně změny telefonních čísel
 14. v době, kdy probíhá ve škole vyučování, jsou žáci, kteří nemají právě výuku, povinni zachovávat klid ve všech prostorách školy
 15. K povinnostem žáků také patří nosit do školy žákovské knížky (nižší gymnázium) a omluvné listy (vyšší gymnázium). Jejich ztrátu je nutné okamžitě hlásit třídnímu učiteli.

Žákům není dovoleno:

 1. manipulovat s elektrickými přístroji, spotřebiči a pomůckami bez dozoru či povolení učitele
 1. používat na přezouvání cvičky a obuv s podrážkou, která na podlahové krytině zanechává stopy
 2. nosit do školy cenné předměty, větší peněžní částky a živá zvířata. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Neponechávají je v odloženém oděvu, volně v tašce či v lavici apod. Do školy přinášejí jen věci, které souvisejí s vyučováním. Škola neodpovídá za ztráty předmětů, které s vyučováním nesouvisejí.
 3. přinášet do školy a na akce organizované školou zbraně či jejich napodobeniny a jiné prostředky obranného či útočného charakteru
 4. opustit během vyučování bez souhlasu vyučujícího učebnu
 1. při vyučování vyrušovat, při ústním a písemném zkoušení napovídat a opisovat a používat nedovolené pomůcky
 1. mít zapnuté mobilní telefony, MP3 přehrávače a podobné přístroje a jakýmkoli způsobem je užívat v době výuky, včetně nabíjení
 2. vyklánět se z otevřených oken, sedat na okenní parapety, manipulovat s termohlavicemi topení a
 3. jíst v hodinách

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Žáci jsou povinni ve škole i na všech akcích pořádaných školou (exkurze, výlety, lyžařské a sportovní kurzy atd.) řídit se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisy požární ochrany, se kterými jsou prokazatelně seznamováni vždy na začátku školního roku třídním učitelem podle osnovy připravené referentem BOZP školy. Absolvování školení potvrdí žáci svým podpisem.
 2. Ve škole jsou žáci povinni dodržovat hygienické a ekologické zásady, dbát na své zdraví a pečovat o školní prostředí a dbát na šetření elektrickou energií a vodou.
 3. Při práci v laboratořích fyziky, chemie, biologie, v učebnách výpočetní techniky, ve školních tělocvičnách, v posilovně a na hřištích gymnázia jsou žáci povinni dodržovat provozní řády těchto učeben, místností a prostor, se kterými byli seznámeni na začátku školního roku prokazatelným způsobem vyučujícími příslušných předmětů.
 4. Žákům je zakázáno kouřit ve všech prostorách areálu školy a na všech akcích pořádaných školou.
 5. Žákům je zakázáno přinášet do školy nebo na školní akce alkohol, psychoaktivní látky a požívat je nebo je poskytovat ostatním žákům.
 6. V případě podezření na požití alkoholu u žáka může ředitel školy požadovat provedení dechové zkoušky a současně neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Dechovou zkoušku provede metodik školní prevence nebo vedoucí kurzu nebo zájezdu.
 7. V případě podezření, že žák užil psychoaktivní látku, může ředitel požadovat laboratorní vyšetření a současně neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Pokud zákonní zástupci žáka nebo zletilí žáci nedoloží lékařskou zprávu o výsledku vyšetření, může být považováno laboratorní vyšetření za pozitivní.
 8. Žáci jsou povinni oznámit řediteli nebo třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci jakékoliv projevy šikany, které ve škole zjistí. Závažné příklady šikany budou šetřeny ve spolupráci s kurátorem pro mládež odboru sociálních věcí příslušnému bydlišti žáka. Na doporučení kurátora a podle závažnosti přestupku bude zváženo výchovné opatření. V závažném případě může být žák vyloučen ze studia.
 9. Pokud se žák prokazatelným způsobem dopustí krádeže věcí ve škole nebo věcí svých spolužáků, bude to považováno za závažné porušení školního řádu a šetření bude předáno Policii ČR
 10. Propagace hnutí potlačujících lidská práva je považováno za závažné porušení školního řádu a bude zároveň předáno Policii ČR k dalšímu šetření.

Všem žákům je zakázáno

 1. hrát ve škole o peníze a cenné předměty, navštěvovat v době vyučování pohostinská zařízení a herny
 2. vstupovat do sborovny, odborných učeben a kabinetů bez souhlasu vyučujících
 3. opírat se o radiátory ústředního topení a skříňový nábytek, sedat na ně nebo na ně odkládat tašky
 4. šířit a poskytovat školní výukové materiály třetím osobám (výukové materiály může žák používat pouze pro vlastní potřebu)
 5. pořizovat a poté jakkoli zveřejňovat audio nebo video nahrávky svých spolužáků

a pracovníků školy (zák. 101/2000 Sb.)

Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti

 1. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastnit se vyučování všech povinných a nepovinných vyučovacích předmětů, které si zvolil.
 2. Žák může být z výuky uvolněn výjimečně na základě těchto pravidel:
 3. Rodiče nezletilého žáka nebo zletilý žák požádají o uvolnění předem a písemně.
 4. O uvolnění či neuvolnění žáka budou rozhodovat především jeho studijní výsledky, absence a chování.
 5. Na jednu vyučovací hodinu může být žák uvolněn učitelem, jehož hodinu zamešká; na více hodin, nejdéle však na dva vyučovací dny, třídním učitelem; na dobu delší než dva vyučovací dny uvolňuje žáka na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka ředitelství školy. Tuto žádost společně s omluvným listem předá žák třídnímu učiteli.
 6. Pravidla pro omlouvání žáků:
 7. Nepřítomnost žáka při vyučování lze omluvit jen pro závažné důvody (nemoc žáka, mimořádná událost v rodině apod.).
 8. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti písemně, telefonicky na tel. číslo: 466650715 nebo mailem (prijmeni.jmeno@gypce.cz).
 9. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí, chorobou podléhající karanténním opatřením, oznámí to zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák písemně ředitelství školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen s písemným souhlasem lékaře.
 10. Je v kompetenci třídního učitele požadovat u žáka v případě větší či stále se opakující absence lékařskou zprávu.
 11. Žák předloží omluvenku své nepřítomnosti nejdéle do 3 dnů po příchodu do školy třídnímu učiteli, případně při nepřítomnosti třídního učitele zástupci třídního, v krajním případě vedení školy.
 12. Všechny absence a jejich řádná omluva jsou zapsány v omluvném listě / v žákovské knížce/, ve výjimečných případech je možno absenci omluvit jiným ověřitelným způsobem.
 13. Vždy musí být uveden konkrétní důvod absence (ne například „osobní důvody“, „rodinné důvody“). Právem třídního učitele je neuznat uvedený důvod jako dostačující k omluvení absence.
 14. Není dovoleno, aby se žák v době absence „dostavil“ do školy jen na určitou vyučovací hodinu (např. z důvodu, že je na tuto hodinu plánováno písemné zkoušení). Výjimky jsou povoleny pouze u žáků se závažnými zdravotními problémy, pokud o to zákonní zástupci nebo zletilí žáci požádali ředitelství školy.
 15. Každý nedovolený odchod z vyučování je neomluvenou absencí.
 16. Žák se vyučujícímu omlouvá zásadně na začátku vyučovací hodiny.
 17. Pozdní příchody (= žák „zaspal nebo mu ujel dopravní prostředek“) omlouvají žáci třídnímu učiteli. Doporučené postihy (třídní učitel přihlédne k dalším okolnostem u konkrétního studenta):

3 PP / za pololetí – NTU

5 PP / za pololetí – DTU

7 PP / za pololetí – DŘŠ

9 PP / za pololetí – podmínečné vyloučení ze školy

10 PP / za pololetí – vyloučení ze školy

 1. Pravidla výchovných opatření pro neomluvené hodiny:

1 neomluvená hodina –  DTU

2 neomluvené hodiny –  DŘŠ

3 a více neomluvených hodin – snížená známka z chování

Další ustanovení

 1. Před ukončením výuky podle rozvrhu se může žák vzdálit ze školní budovy jen při přerušení výuky (volná hodina). V takovém případě škola nenese odpovědnost za bezpečnost a chování žáka.
 2. Třídní učitel určí služby, odpovídající za jednotlivé činnosti nutné pro hladký průběh výuky. Třídní služba se řídí pokyny třídního učitele, resp. vyučujícího. Zodpovídá mimo jiné za to, že po každé vyučovací hodině bude smazána tabule a že po poslední vyučovací hodině uvedou žáci třídu do pořádku (mimo středu dají žáci židle na stolky).
 3. Pobyt ve škole mimo vyučování je možný se souhlasem některého z vyučujících nebo vedení školy, kteří současně s vyslovením tohoto souhlasu seznámí žáky s podmínkami, za kterých mohou ve škole pobývat, a přebírají za ně odpovědnost.
 4. Nedostaví-li se vyučující do hodiny do deseti minut po zvonění, žák určený třídním učitelem (služba) oznámí tuto skutečnost vedení školy.
 5. Každá třída má zpravidla přidělenu svoji kmenovou učebnu. Na začátku školního roku se vyplní předávací protokol o stavu učebny a šatnových skříněk. Protokol podepíše třídní učitel a zástupce třídy. Třídní učitel předá tento protokol správci budovy. Na konci školního roku se podle tohoto protokolu zhodnotí stav učebny a šatnových skříněk a případné poškození uhradí kmenová třída. Formou vlastní samosprávy a ve spolupráci s třídním učitelem pečuje o estetickou úpravu této učebny. Zjištěné závady hlásí ihned třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy.
 6. Dle § 32 odst. 1 školského zákona není na škole povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.
 7. Dle § 32 odst. 2 školského zákona není na škole povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 8. Pro zvýšení bezpečnosti žáků a pracovníků školy a lepší ochranu jejich majetku existuje na škole kamerový systém. Je tvořen pěti kamerami. Monitorují pouze prostor před budovou školy, prostor vyhrazený pro ukládání kol a tři vstupy do budovy. Vnitřní prostory školy kamerami vybaveny nejsou. S kamerovými záznamy je nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb..
 9. Žáci mají přístup ke školní síti i k internetovému připojení. Využití tohoto připojení musí být vždy v souladu s potřebami příslušné výuky. Toto platí i pro použití školního připojení k wifi síti. Není přípustné, aby během vyučovacích hodin žáci využívali školní připojení k internetu k jiným účelům než je podpora konkrétní vyučované látky. Toto využití internetového připojení musí být vždy se souhlasem vyučujícího. Škola je povinna monitorovat využití internetové sítě včetně připojení na školní wifi..

Režim dne

Školní budova se otevírá v 6,30 hodin a uzavírá v 16,30 hodin.

Vyučovací hodina:                                             45 min

Přestávky:                                                           8:45-8:55, 9:40-10:00, 10:45-10:55, 11:40-11:50,

12:35-12:45, 13:30-13:40, 14:25-14:35, 15:20-15:30

Počet hodin v jednom sledu:                           maximálně 7 vyučovacích hodin, povinná přestávka na oběd je 30 minut v době od 11,30 do 14,00, tj. v době výdeje obědů v ŠJ

Dvouhodinové předměty se budou učit bez přestávky, pokud vyučující nestanoví jinak. Třetí volitelný předmět v maturitním ročníku začíná v 7,15 a končí 8,45 hodin.

Provoz ve školní jídelně

 1. Na oběd mohou jít žáci pouze v době, kterou jim určuje zvláštní rozpis. Ten platí vždy celé pololetí a je sestaven tak, aby každý žák měl zajištěnu minimálně třiceti minutovou přestávku na oběd.
 2. Ve školní jídelně je žák povinen se chovat ukázněně, dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování.
 3. Dozor ve školní jídelně je zajištěn pracovníky gymnázia, všichni žáci jsou povinni řídit se jejich pokyny.
 4. Dozor má právo rozhodnout o organizaci oběda podle momentální situace.
 5. Žáky tříd 1.A,B, 2.A,B, 3.A,B a 4.A,B (nižší gymnázium) odvádí k jídelně hlavním schodištěm vždy vyučující.

Závěrečná ustanovení

Školní řád může být průběžně upravován s ohledem na vznik nových skutečností, které stávající řád neřeší. O změnách musí být žáci i učitelé neprodleně informováni.

V Pardubicích 1. 9. 2015

Mgr. Luděk Burian

ředitel gymnázia

Dodatek ke školnímu řádu pro tělesnou výchovu

 1. Každý žák musí do hodiny TV nastoupit ve funkčním cvičebním úboru a ve sportovní obuvi, která nezanechává stopy na podlaze tělocvičen.
 2. Z bezpečnostních důvodů nesmí mít žáci na těle při cvičení jakékoli předměty, které by mohly zranit je nebo cvičící spolužáky (hodinky, řetízky, řemínky, náramky, větší náušnice, prstýnky, piercing, …)
 3. Do cvičebních úborů se žáci převléknou v šatnách. Cennější předměty (prstýnky, hodinky, řetízky, mobilní telefony…) do hodin TV nepatří. Pokud je žáci nosí do školy, zodpovídají si za jejich uložení sami.
 4. Žáci udržují pořádek v šatnách a v umývárnách. Povinností každého žáka je hlásit novou závadu v těchto místnostech vyučujícímu TV.
 5. Do tělocvičen mohou žáci vstupovat pouze v obuvi, kterou nepoužívají pro cvičení venku. Před vstupem do tělocvičen je třeba obuv řádně očistit. V tělocvičně se nesmějí žáci pohybovat bez vědomí vyučujícího.
 6. Nářadí, které lze přenášet, se nesmí v malé tělocvičně přesouvat po zemi. Ve velké tělocvičně je používání nářadí zakázáno.
 7. Žákům je zakázáno v tělocvičnách manipulovat s klimatizací, ventilátory a osvětlením a lézt po nářadí bez vědomí vyučujícího.
 8. Během přestávek je vstup žákům do tělocvičen zakázán. Individuálně cvičit v posilovně mohou žáci pouze se souhlasem vyučujícího TV, který právě v této době vede hodinu v tělocvičně. Pokud v tělocvičnách neprobíhá výuka, je vstup do posilovny zakázán.
 9. Školní hřiště mohou žáci školy využívat ve dnech školního vyučování na vlastní nebezpečí do 18. 00 hodin. V sobotu, v neděli a o prázdninách je vstup na školní hřiště zakázán.
 10. Žáci nesmí bez vědomí vyučujícího manipulovat se zařízením hřiště (přenášet branky, sundávat sítě, vytahovat kůly, manipulovat s rozstřikovači).
 11. Žákům je zakázáno lézt na kůly, branky, ploty, věšet se na koše a přenosné branky (hrozí úrazy při pádu nebo převržení branky).
 12. Jakákoli dlouhodobá zdravotní omezení pro TV musí žáci doložit svému vyučujícímu TV lékařským potvrzením od praktického lékaře nejpozději do konce září. I žádosti o celkové uvolnění z TV je třeba předkládat ředitelství školy včas. V lékařském doporučení k žádosti o uvolnění z TV musí být uvedeno i to, že se žák nemůže zúčastnit ani zdravotní TV.
 13. Žák bude z aktivního cvičení v jednotlivé hodině omluven pouze na základě písemné omluvenky podepsané zákonným zástupcem nebo lékařem.
 14. Každý úraz z hodin TV žák neprodleně hlásí svému vyučujícímu TV.
 15. Žáci, kteří jsou vyučujícím omluveni, neúčastní se výuky a nemohou být v tělocvičně nebo na hřišti, budou na chodbě v 1. patře u šaten pro TV – pokud vyučující neurčí jinak.
 16. Žáci, kteří jsou trvale uvolněni z tělesné výchovy, nesmí opustit budovu školy. V době probíhající hodiny TV budou v prostoru bufetu. Výjimkou jsou hodiny TV v první nebo poslední vyučovací hodině – žáci přicházejí do školy na druhou vyučovací hodinu, resp. odcházejí před poslední hodinou TV.


 • Školní řád (archivní verze platná od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2015) soubor PDF ke stažení: Školni_řád_2014 2015
 • Školní řád (archivní verze platná od 14. 10. 2013 do 31. 8. 2014) soubor PDF ke stažení: Školní_řád_2013_2014
 • Školní řád (archivní verze platná do 13. 10. 2013) soubor PDF ke stažení: Školní_řád_2012_2013

 

 

 

 

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.